URGENT HIRING: Kasalukuyang naghahanap ang Justice Jose Abad Santos General Hospital ng anim (6) na Respiratory Therapists (Contract of Service, P30,000 per month).

Ang lahat ng mga interesado ay inaanyayahan na pumunta sa Justice Jose Abad Santos General Hospital at magbigay ng kanilang Letter of Intent, Personal Data Sheets at Resumé sa JJASGH Personnel Section.

Maaaring magpasa ng mga applications mula Lunes hanggang Biyernes 8:00 A.M. hanggang 5 P.M. Ang mga aplikante ay kinakailangan din maghanda rin para sa isang socially-distanced na panayam.