Menu

 

Manila Traffic &

Parking Bureau (MTPB)

Manila Traffic & Parking Bureau (Kawanihan ng Maynila para sa Trapiko at Parking) 


VISION:  Ensure the efficiency and effective delivery of basic services and facilities through direction and control of traffic situation and designation of pay and no-pay parking areas on all streets and bridges within the City of Manila.

BISYON: Tiyakin ang maayos at epektibong paghahatid ng mga batayang serbisyo at pasilidad sa pamamagitan ng direksiyon at kontrol ng sitwasyong pantrapiko at pagtatalaga ng pay at no-pay na lugar ng parksing sa lahat ng lansangan at tulay sa loob ng Lungsod ng Maynila

MISSION: To make the Manila Traffic & Parking Bureau a credible and unprejudiced Traffic Enforcement unit which ensures public safety and enhances community participation guided by the Principle “Public Office is a Public Trust”. Traffic Enforcer is a Public servant who must at all times be accountable to the people, capable of providing sustainable traffic environment.

MISYON: Ang Kawanihan ng Trapiko at Parking ay maging isang mapagkakatiwalaan at makatarungang yunit ng Pagpapatupad ng Batas Trapiko na nagtitiyak ng publikong kaligtasan at pinatataas ang pakikilahok ng pamayanang ginagabayan ng Prinsipyong “Ang Katungkulang Pambyan ay Pagtitiwala ng Bayan”. Ang Tagapagpatupad ng Batas Trapiko ay isang Lingkod Bayan na nananagot sa taumbayan sa lahat ng oras at may kakayahang magpanatili ng maayos na trapiko sa kapaligiran.

 

Traffic Management

For your inquiries

Traffic Management

Contact

Ms. Zenaida Viaje, Officer-in-Charge, MTPB
3rd Floor, Manila City Hall Building
(02) 8-527-9860