Menu
Dtcam cover photo 06

 

Simply No Place Like Manila

 

 

 

The Department of Tourism Culture and Arts of Manila (Kawanihan ng Turismo at Ugnayang Kultura ng Maynila)

VISION: The Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau is committed to be vigorous prime agency in promoting the city’s tourism in the service and development of Filipinos in general.

BISYON: Ang Kawanihan ng Turismo at Ugnayang Kultural ng Maynila ay masigasig at pangunahing ahensya sa pagpapabuti ng turismo sa Maynila sa paglilngkod at sa pangkalahatang pagpapaunlad ng mga Pilipino.

MISSION: The mission of Manila Tourism and Cultural Affairs Bureau is to instill national and local pride by promoting Manila as the gateway to the Philippines, and be a role model to others city; to enhance the knowledge and appreciation of the city’s cultural tourism through exhibitions.

MISYON: Ang misyon ng Kawanihan ng Turismo at Ugnayang Pangkultura ng Maynila ay maitanghal ang dangal ng Maynila bilang pangunahing Lungsod sa Pilipinas at maging modelo ng ibang Lungsod lalo na sa pagpapayaman ng kaalaman at pagpaapahalaga sa kultural na turismo ng lungsod sa pamamagitan ng mga pagpapamalas nito.