Menu

 

Office for Senior Citizens Affair (OSCA)

 

Office of the Senior Citizens Affairs (Tanggapan ng mga Ugnayang Pangnakatandang Mamamayan)


VISION: To provide quality service to our elderly and monitor compliance of the provision of RA 9994 particularly the grant of discounts and their privileges.

BISYON: Magbigay ng kalidad na serbisyo sa mga nakatatanda at subaybayan ang pagtalima sa mga probisyon ng RA9994 lalo na ang pagkakaloob ng mga deskuwento at kanilang mga pribilehiyo.

MISSION: To encourage active participation of the senior citizens in the affairs of the city giving unequivocal recognition to their outstanding contribution to the society.

MISYON: Hikayatin ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizen sa mga gawain ng lungsod bilang pagbibigay ng di-matatawarang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa lipunan.

 

Senior Citizens

Advisories

 

Events

 

Posters

For your inquiries

Senior Citizens

Contact

Ms. Elinor Jacinto - Officer-In-Charge
Rm. 115 Ground Floor, Manila City Hall Building
(02) 8-571-3878 / 5-310-3371 / 5-310-3372
osca@manila.gov.ph