Menu

 

Department of Public Services

 

VISION: The City’s vision is to have an environment friendly and resilient community with its citizen aware and conscious of their social responsibility to sustain a clear and efficient solid waste management practices worth emulating by the future generation of Manila.

BISYON: Bisyon ng Lungsod na magkaroon ng isang makakalikasang komunidad na ang mga mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa kanilang pananagutan tungo sa isang malinaw at mahusay na pangangasiwa sa basura na maaaring maging magandang halimbawa sa susunod na henerasyon sa Maynila.

 

MISSION: To attain the City’s vision, it is the paramount mission of the City Government Administration through the Department of Public Services (DPS), to steward its constituents on the following activities:

* The practice of waste segregation at source to establish the manner in which factory returnable waste be economically feasible;
*Waste diversion practice by way of backyard composting and massive campaign in barangays to have backyard or frontyard garden in the household;
*Waste reduction through waste generation avoidance;
*Establish collection and disposal system for household hazardous waste
*Discourage illegal and late dumping of solid waste through efficient garbage collection services;
*Implement and enforce all environment and solid waste management laws and ordinances.

MISYON: Upang ganap na maisakatuparan ang pananaw ng Lungsod, ang pinakamahalagang misyon ng Pamahalaan ng Lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng Kagawaran ng Serbisyong Pampubliko ay tiyakin na ang mga nasasakupan nito ay gagawin ang mga sumusunod:

*Ang pagsasagawa ng pagbubukod ng basura mula sa pinagkukunan nito ay sinasakatuparan upang mapakinabangan ang mga maaari pang magamit sa ibang paraan;
*Paglikha ng pataba mula sa basura upang magamit bilang abono sa mga halamanan at gulayan;
*Pagbabawas ng basura sa pamamagitan ng pag-iwas sa paglikha nito;
*Ang mga mapanganib na basura ay hindi isinasabay sa regular na pangongolegta ng basura;
*Magkaroon ng maayos na pamamaraan sa pagkolekta at pagtatapon ng mga mapanganib na basura sa mga kabahayan;
*Pagkakaroon ng mahusay na pagkolekta ng basura upang iwasan ang di wasto at wala sa oras na pagtatapon na nagiging sanhi ng pagtambak nito;
*Mahigpit na ipatupad ang lahat ng batas at ordinansa patungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at tamang pangangasiwa sa basura.

Department of Public Services (DPS)

Advisories

 

Events

 

Posters

For your inquiries

DPS coverphoto0722

Contact

Ms. Kayle Nicole Amurao, Officer-in-Charge, DPS
Ground floor, Old Comelec Building, Lions Road, Arroceros St. Ermita, Manila
(02) 8-527-9638

Contact

Ms. Kayle Nicole Amurao, Officer-in-Charge, DPS
Ground floor, Old Comelec Building, Lions Road, Arroceros St. Ermita, Manila
(02) 8-527-9638