TINGNAN. Ang Manila Health Department, sa pakikipagtulungan ng Tanggapan ng Talaang Sibil ng Maynila, ay muling nagsagawa ng kanilang Pre-Marriage Orientation para sa mga may edad na lampas ng 25 na nais kumuha ng kanilang Marriage License.