Menu

Bureau of Permits (Kawanihan ng mga Permit sa Pagnenegosyo)

VISION: An environment of stable business activities developing the City’s economic stability.

BISYON: Isang kapaligirang may matibay na kalakalan na nagpapaunlad ng ekonomikong katatagan ng Lungsod.

MISSION: Raising the level of efficiency by regulating and promoting an orderly and progressive business community.

MISYON: Maitaas ang antas ng kahusayan sa pamamagitan ng pangangasiwa at pagtataguyod ng maaayos at progresibong pamayanan ng negosyo.

bureau_permits_logo

 

 

Procedures

 

 

Register your Business Online

Register to Go Manila website, or download the Android/iphone app and register your business.

 


 

Gallery

 

Mr. Levi C. Facundo, Officer-In-Charge
G/F Manila City Hall building
(02) 8527 0871
permits@manila.gov.ph