Menu

 

Parks Development Office

Tanggapan ng Pagpapaunlad ng mga Liwasan


VISION: To serve as the City’s show-window of development through cleanliness, greening, improvement and beautification, proving an environment friendly ecosystem for Manila.

BISYON: Magsilbing halimbawa ng Lungsod sa pagpapamalas ng kaunlaran sa pamamagitan ng kalinisan, pangkaluntian, pagsasaayos, at kaaya-ayang Lungsod na nagbibigay na maaliwas na kapaligiran /nag-aalay ng maka-ekolohiyang imahe sa Maynila

 

MISSION: Our mission is to implement and carry out development and improvement plans of parks and plazas, tree planting activities, cleanliness and beautification of center islands and side streets pertaining to socio-environmental services.

MISYON: Layunin naming maipatupad at maisagawa ang mga itinakdang pagpapaunlad, mga planong pagsasaayos ng mga liwasan, at mga gawaing pagtatanim, pangkalinisan at pagpapaganda ng sentron panlansangan at mga ligid-langsangan kaugnay sa makakalikasan at makakapaligirang mga paglilingkod.

 

PDO logo

Advisories

 

Events

 

Posters

For your inquiries

PDO Coverphoto

Contact

Giovanni I. Evangelista, City Government Office Head, PDO
(02) 243 5211

Contact

Giovanni I. Evangelista, City Government Office Head, PDO
(02) 243 5211