OSSAM TELEMEDICINE AT 24/7 HOTLINE: Naglunsad ang Ospital ng Sampaloc ng OSSAM Telemedicine at OSSAM 24/7 hotline kung saan maaaring kumausap ng medikal na propesyonal upang kumunsulta at upang alamin kung kailangan na agarang magtungo sa isang ospital.

Bukas po ang tanggapang ito para sa lahat. Kung mayroon lehitimong tanong o nararamdaman, maaaring tumawag sa mga numero sa itaas.