MCRO, Naglabas ng QR Code Para sa mga Gabay ng Pagkuha ng Dokumentong SibilNaglabas ang Manila Civil Registry Office (MCRO) ng kanilang QR Code na naglalaman ng mga E-Book hinggil sa Mga Gabay sa Pagkuha ng Dokumentong Sibil ng mga Batang Maynila, at ang Citizen’s Charter ng Tanggapan.Ang mga nasabing E-Book ay naglalaman ng mga sumusunod:-Mga kakailanganing pangsuportang dokumento (requirements);-Tagal ng oras o panahon na gugugulin sa pagkuha ng mga dokumenting sibil (estimated time and period per transaction); -Mga nakalaang presyo sa mga dokumentong sibil at transaksyon (amount per document and/or transaction); at-Iba pang serbisyo ng Tanggapan ng Talaang Sibil ng Maynila.I-scan lamang ang QR Code na nasa larawan upang ma-access ang mga nasabing dokumento.Para sa iba pang katanungan ay mangyaring pumunta lamang sa mga contact details ng MCRO:• Facebook page ng MCRO: fb.com/ManilaCRO• Landline: (02) 8527-78-16• Email address: manila.cro@yahoo.com—JKG(Pubmat by Charlene Santiago/MPIO, Photo from Manila Civil Registry Office)