Menu

 

Department of Engineering and Public Works

Departamento ng Inhenyeriya at Pagawaing Bayan

The Department of Engineering and Public Works Manila, is mandated to deliver/serve the public in the field of engineering services, building permit applications, allied services and enforcement of laws inherent within its frameworks and regular City-wide implementations of infrastructure projects pursuant to the provisions of P.D. 1096, the National Building Code of the Philippines and other applicable laws.


VISION: DEPW envisions as local government agency that will provide stimulus for socio- economic development through efficient and effective management of infrastructure development programs of the City Government of Manila responsive to the needs and general welfare of the people.

BISYON: Ang departamento ng Inhenyeriya at Pagawaing Bayan ay hinihiraya bilang ahensiya ng lokal na pamahalaan n magbibigay ng estimulo para sa sosyo-ekonomikong pag-unlad sa pamamagitan ng mahusay at epekting pamamahala ng programa ng pagpapaunlad ng impraestruk=tura ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila na umaangkop ng mga pangangailangan at pangkalahatang kapakanan ng mamamayan.

MISSION: Effectively and efficiently deliver quality infrastructure projects and services including maintenance programs of existing government facilities based on technical global standards in consonant with all applicable and governing laws towards the attainment of the development goals aimed at improving the environment and community living.

MISYON: Epektibo at mahusay na makapaghatid ng kalidad na serbisyo at proyektong pang-impraestruktura, kabilang na ang mga programa ng pagmamantene ng mga pasilidad ng pamahalaan na batay sa pandaigdigang teknikal na pamantayan at sang-ayon sa lahat ng aplikable at ipinatutupad na batas tungo sa pag-abot ng mga layuning nakatuon sa pagpapaunlad ng kapaligiran at pamumuhay ng pamayanan.


 Service Pledge:

The Department of Engineering and Public Works pledge it’s strong commitment to perform on duties and functions with utmost goal to serve Manilans and other stakeholders with respect and proficiency and immediately attend to their requests (i.e. construction, cleaning, clearing, asphalting, declogging, hauling, stages, tents and tables) for a more clean, conducive and healthy environment for the general welfare and safety of the public.


Frontliners (Revenue Generating Offices) :

Drafting & Survey Division – establishment of Line & Grade and road right of way, verification and measurement surveys, peripheral distance for establishments and pole location

Electrical Division – inspection, processing and issuance of electrical permits  

Industrial Safety Division – enforcement & implementation of mechanical permits

Manila Building Office – processing and issuance of building permits & other structural works

Public Utilities & Miscellaneous Services – processing and issuance of excavation permits

 

  • ELECTRICAL DIVISION – Inspectorial Services

I. INSPECTORIAL SERVICES – National Building Code ( PD 1096 ), Philippine Electrical Code 2013 Omnibus Revenue Code of Manila 

Download PDF

Engineering & Public Works

 

 

advisory

 

 

For your inquiries

DEPW 070121b

Contact

Engr. Armando L. Andres, City Engineer, DEPW
Rm 328 3rd floor City Hall Building Manila
(02) 8-527-4924