Menu

Division of City Schools (DCS)

 

VISION: We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential  and contribute meaningfully to building the nation.

As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders.

BISYON: Pangarap namin ng mga Pilipino na may masintang pag-ibig sa kanilang bansa na ang pagpapahalaga at kakayahan ay nagdudulot sa kanila na matanto ang kanilang buong potensyal ay makabuluhang makatulong sa pagbuo ng bansa. Bilang isang pampublikong institusyon na nakasentro sa mag-aaral, ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na magpapabuti ng kanilang sarili upang mas mahusay na mapagsilbihan ang kaniyang mga stakeholder.

 

MISSION: To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where Students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment.

MISYON: Upang pangalagaan at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino sa kalidad, pagkakapantay-pantay, cultural-based, at kumpletong pangunahing edukasyon kung saan: ang mga mag-aaral ay matuto sa isang palakaibigan, sensitibo sa pangkasarian, ligtas, at nakapagpapasiglang kapaligiran.

 


MANDATE

The Department of Education was established through the Education Decree of 1863 as the Superior Commission of Primary Instruction under a Chairman. The Education agency underwent many reorganization efforts in the 20th century in order to better define its purpose vis a vis the changing administrations and charters. The present day Department of Education was eventually mandated through Republic Act 9155, otherwise known as the Governance of Basic Education act of 2001 which establishes the mandate of this agency.

The Department of Education (DepEd) formulates, implements, and coordinates policies, plans, programs and projects in the areas of formal and non-formal basic education. It supervises all elementary and secondary education institutions, including alternative learning systems, both public and private; and provides for the establishment and maintenance of a complete, adequate, and integrated system of basic education relevant to the goals of national development.

DCS logo

Division of City Schools (DCS)

 

VISION: We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential  and contribute meaningfully to building the nation.

As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders.

BISYON: Pangarap namin ng mga Pilipino na may masintang pag-ibig sa kanilang bansa na ang pagpapahalaga at kakayahan ay nagdudulot sa kanila na matanto ang kanilang buong potensyal ay makabuluhang makatulong sa pagbuo ng bansa. Bilang isang pampublikong institusyon na nakasentro sa mag-aaral, ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na magpapabuti ng kanilang sarili upang mas mahusay na mapagsilbihan ang kaniyang mga stakeholder.

 

MISSION: To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where Students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment.

MISYON: Upang pangalagaan at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino sa kalidad, pagkakapantay-pantay, cultural-based, at kumpletong pangunahing edukasyon kung saan: ang mga mag-aaral ay matuto sa isang palakaibigan, sensitibo sa pangkasarian, ligtas, at nakapagpapasiglang kapaligiran.

 


MANDATE

The Department of Education was established through the Education Decree of 1863 as the Superior Commission of Primary Instruction under a Chairman. The Education agency underwent many reorganization efforts in the 20th century in order to better define its purpose vis a vis the changing administrations and charters. The present day Department of Education was eventually mandated through Republic Act 9155, otherwise known as the Governance of Basic Education act of 2001 which establishes the mandate of this agency.

The Department of Education (DepEd) formulates, implements, and coordinates policies, plans, programs and projects in the areas of formal and non-formal basic education. It supervises all elementary and secondary education institutions, including alternative learning systems, both public and private; and provides for the establishment and maintenance of a complete, adequate, and integrated system of basic education relevant to the goals of national development.

Advisories

 

Events

 

Posters

For your inquiries

DCS cover

Contact

Maria Magdalena M. Lim, Schools Division Superintendent
sdo.manila@deped.gov.ph
8527 5180 • 85272315 • 85275184

Contact

Maria Magdalena M. Lim, Schools Division Superintendent
sdo.manila@deped.gov.ph
8527 5180 • 85272315 • 85275184