Menu
Civil Registry
Birth

Birth

Marriage

Marriage

Death

Death

 

Tanggapan ng Talaang Sibil

VISION: To meet the continuously changing demands of time and constant change of technology geared towards E-governance and to provide service to the public with global standards.

BISYON: Makatugon sa patuloy na pagbabgo sa larangan ng teknolohiya tungo sa E-governance at makapaglingkod sa publiko na umaayon sa pamantayang pandaigdig.

MISSION: To serve the public with the highest standards and utmost efficiency through modern technology and competence of highly trained human resources.

MISYON: Paglingkuran ang publiko anang may pinakamataas na pamantayan at kahusayan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mga kawaning mataas ang kasanayan.

ccro egovservices
CCRO logo

CITY CIVIL REGISTRY OFFICE (Tanggapan ng Talaang Sibil)


VISION: To meet the continuously changing demands of time and constant change of technology geared towards E-governance and to provide service to the public with global standards.

BISYON: Makatugon sa patuloy na pagbabgo sa larangan ng teknolohiya tungo sa E-governance at makapaglingkod sa publiko na umaayon sa pamantayang pandaigdig.

MISSION: To serve the public with the highest standards and utmost efficiency through modern technology and competence of highly trained human resources.

MISYON: Paglingkuran ang publiko anang may pinakamataas na pamantayan at kahusayan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mga kawaning mataas ang kasanayan.

ccro egovservices
Civil Registry

HOW TO GET BIRTH CERTIFICATE

Civil Registry

HOW TO GET MARRIAGE CERTIFICATE

Civil Registry

HOW TO GET DEATH CERTIFICATE

 

For your inquiries

Civil Registry

Contact

Maria Josefa Encarnacion A. Ocampo, Dept. Head, Civil Registry Office
Civil Registry Office, Ground Floor, City Hall Bldg., Arroceros St., Ermita, Manila
(02)405-0081 / (02) 8-527-7816

Contact

Maria Josefa Encarnacion A. Ocampo, Dept. Head, Civil Registry Office
Civil Registry Office, Ground Floor, City Hall Bldg., Arroceros St., Ermita, Manila
(02)405-0081 / (02) 8-527-7816

For your inquiries